Sammutinhuolto joustavasti kaikille malleille

Sammutinhuolto kaikille käsisammutin­mal­leille Kaarinan toimi­pisteessämme. Tule käymään, niin hoidam­me sammuttimesi kuntoon ensi tilassa!
 

Sammutinhuolto on tärkeä osa turval­listen sammutus­välineiden kunnossa­pitoa. Huollolla varmistetaan käsi­sammuttimen toiminta­kunto ja paine­säiliön turval­lisuus.

Sammuttimet suositel­laan perus­tarkas­tettavaksi vuosittain, mikäli niitä pidetään kylmissä tiloissa tai liik­kuvissa ajo­neuvoissa. Lämpimissä ja stabiileissa tiloissa pidettävät sammuttimet sen sijaan vaativat tarkas­tusta joka toinen vuosi. Lue lisää tarkastuksesta täältä. Sammutinhuolto sen sijaan on perus­tarkastusta vaativampi toimen­pide.

Käsisammuttimien huoltovälit

Nestesammuttimien enim­mäis­huolto­väli on 5 vuotta. Muiden käsi­sammuttimien enimmäis­huolto­väli on 10 vuotta. Ensim­mäisen sammutin­huollon ajan­kohta mää­räytyy käsi­sammut­timen valmistus­ajan­kohdan mu­kaan. Käsi­sammutin on huollet­tava myös aina jokai­sen käyttö­kerran jälkeen. Sam­mutin­huolto on teh­tävä silloin, kun tarkas­tus antaa sii­hen aihetta, kuiten­kin vähin­tään val­mistajan tai maahan­tuojan ohjeis­sa maini­tuin huolto­välein.

Huolto­välit käsisammuttimissa ovat

 • Jauhesammutin (ABC-paloluokat) – 10 vuotta
 • Vaahtosammutin (AB-paloluokat) – 5 vuotta
 • Nestesammutin (A-paloluokka) – 5 vuotta
 • Hiilidioksidisammutin (B-paloluokka) – 10 vuotta
 • Metallipalosammutin (D-paloluokka) – 10 vuotta
 • Rasvapalosammutin (ABF-paloluokat) – 5 vuotta

Mikä on virallinen käsisammutin?

Sammutin täyttää Suomessa viral­lisen, huol­lettavan käsi­sammuttimen vaati­mukset kun se on

 • eurooppalaisen EN3-standardisarjan, tai vastaavan vaatimustasoisen standardin mukainen
 • laite sisältää sammutetta vähintään 1 kg
 • laitteen enimmäispaino on 20kg
 • sammutin on uudelleentäytettävissä
 • etiketti/käyttöohjeet ovat suomenkieliset
 • sammuttimesta löytyy vent­tiili, joka mahdollis­taa sammute­virran katkaisemisen.

Miten sammutinhuolto tehdään?

Sammutinhuolto yksilöidään sammuttimen tyypin mukaan. Useimmiten huollettava sammutin tyhjenne­tään ja laukaisu­vent­tiilin osat puretaan ja puhdis­tetaan hyvin. Tarvit­taessa suorite­taan koe­ponnistus, jonka tarkastus­laitos käy viral­lisesti hyväksymässä.

Jauhetta tai vaahto­nestettä lisä­tään tarvit­tava määrä, sammutin paineis­tetaan typellä ja laukaisin varmiste­taan sokalla. Letku, plommaus sekä muut ulkoi­set osat katsaste­taan ja puhdiste­taan ennen sammuttimen luovu­tusta takaisin asiak­kaalle. Sammuttimeen merkitään tarralla myös seuraavan tarkastus­ajan­kohta, jotta sammutinhuolto ei pääse unohtumaan.

Hoidamme:

 • kaikki hyväksytyt käsisammutinmallit
 • hiilidioksidipullojen (CO2) täytöt
 • koeponnistukset
 • paineilmalaitteiden huollot / -pullojen koe­ponnistukset ja täytöt

Mikäli olet siis joutunut käyt­tämään sammutinta­si, tuo se mahdol­lisimman pian myymä­läämme Kaarinan Krossiin, tai soita meille ja sovi sammutin­huol­tajamme kanssa käynnistä. Varaa meiltä sammutinhuolto ensi tilassa!