Sammutintarkastus on tehtävä säännöllisesti

Sammutintarkastus myymälässäm­me edul­lisesti ja no­peasti – jopa odottaessa!

Käsisammuttimen tarkastus on teh­tävä vuoden vä­lein, mikä­li sammu­tinta säilyte­tään pai­kas­sa, jossa se altis­tuu kosteu­delle, täri­nälle, lämpö­tilojen vaihte­lulle tai pakka­selle. Mikäli käsi­sammu­tinta säily­te­tään paikal­laan, kui­vissa ja tasa­lämpöisissä sisä­tiloissa, on sam­mutin tarkas­tettava 2 vuoden välein. Ensim­mäisen tarkas­tuksen ajan­kohta määräy­tyy käsi­sammuttimen valmistus­ajan­kohdan mukaan.

 

Sammuttimen tarkastus odottaessa

Sammutintarkastus onnis­tuu Kaarinan toimi­pisteel­lämme useim­miten odottaessa. Aloitamme tarkastuksen varmista­malla sammuttimen iän ja testaa­malla paine­mittarin. Tutkimme letkun ja kahvan kunnon sekä huolehdimme, että sokka on paikoillaan ja oikein kiin­nitetty. Varmis­tamme sammute­aineen liik­kuvuuden paine­astian sisällä. Kirjaamme pöytä­kirjaan sammuttimen perus­tiedot sekä omista­jan nimen. Lopuksi merkitsemme tarkastus­ajan tarralla sammuttimeen, jotta sinun on helppo muistaa seu­raava tarkas­tus­ajan­kohta. Yksit­täisten sammuttimien tarkas­tukset hoituvat jousta­vimmin, kun tuot ne toimi­pisteeseemme Kaarinan Krossiin. Löydät aukiolo­aikamme täältä.

Yrityskäynnit

Sammutintarkastus suorite­taan yri­tysten omissa tiloissa. Laitteita ei tarvitse kerätä odot­ta­maan huoltajaa, sillä sammutintarkastus tehdään sammut­timen oman sijain­nin kohdalla. Mikäli sammutin tar­vitsee eril­lisiä huolto­toimen­piteitä, toimi­tamme sen sovitus­ti takai­sin omalle paikal­leen huollon jälkeen. Samalla tarkas­tamme, että kiin­nityk­set ja merkin­nät ovat kunnossa ja että sammutin on sijoi­tettu parhaaseen mahdol­liseen paikkaan. Lopuksi teemme asiak­kaalle ehdotuk­sen mahdol­lisista muutoksista. Ota yhteyttä ja kysy hintaa!

Sammuttimen tarkastusvälit:

  • 2 vuoden välein, kun sammutin on paikallaan, kuivassa ja tasalämpöisessä sisätilassa
  • 1 vuoden välein, kun sammutin on alttiina suurille lämpö­tilan­vaihte­luille, tärinälle, kosteudelle tai pakkaselle

Sammutinhuollot

Kun sammutinta on käy­tetty tai se on viiden (vaahtosammutin) tai 10 vuoden ikäinen, on aika huoltaa paine­astia perus­teel­lisemmin. Lue lisää huollosta täältä.

Pikapalopostien tarkastus

Pikapalopostit suositel­laan tarkas­tetta­vaksi joka vuosi. Koeponnistukset suositellaan tehtäväksi viiden vuoden välein. Meil­tä saat tarkastus- ja huol­to­palve­lut kaik­kiin ole­massa ole­viin pika­palo­posteihin, ja tarvit­taessa uusien toimi­tukset katta­valla mal­listolla. Tarkastuk­sen voimme suorittaa esimerkiksi sammutin­tarkastusten yhtey­dessä. Mikäli havait­semme korjausta vaati­via toimen­piteitä, keskus­telemme niistä aina ensin asiak­kaan kanssa ennen kor­jausta.

Paineilmahengityslaitteet ja -pullot

Tarkastamme ja huollamme myös vesi- ja savu­sukellus­pullot/-laitteet. Tarkas­tuksesta luovu­tetaan asiak­kaalle eril­linen pöytäkirja.

Onko tarkastus ajan­kohtainen? Ota yhteyttä, pyydä tarjous tai kysy lisää!