Paloturvallisuus kuntoon Turun seudulla ja muualla Suomessa

Suomen Sammutinpalvelu on luotettu paloturvallisuuden asiantuntija Varsinais-Suomessa. Kaarinasta käsin tuemme laitosten, yritysten ja yhteisöjen paloturvallisuustarpeita. Kovan ammattitaidon ja kokemuksen omaava tiimimme perehtyy aidosti kohteen paloturvallisuus-riskeihin, tarjoten ajankohtaiset ratkaisut ja palvelut. Tutustu ja ota yhteyttä!

Sammutinhuoltoa Kaarinassa ja lähikunnissa

Suomen Sammutinpalvelu tar­joaa ammatti­taitoi­sta sammutin­huoltoa ja säännöllisiä sammuttimien tarkastuksia. Tarkas­tamme ja huol­lamme käsi­sammuttimia Kaarinan toimi­pisteellämme ilman ajanvarausta, tai sovitusti asiak­kaan luona. Voimme tulla yrityk­sesi tiloi­hin tarkas­tamaan alku­sammutus­välineet, jolloin niitä ei tarvit­se pois­taa kiinteis­töstä tarkas­tuksen takia. Sam­mutin­tarkastukset ja huol­lot hoitu­vat näin tehok­kaasti ja aikaa sääs­täen. Samalla varmistamme, että kaikki välineet ovat oikeilla paikoillaan, niitä on riittävästi, eivätkä ne tuki poistumisreittejä.


Tutustu käsisammuttimen tarkastusväleihin täällä
Tutustu käsisammuttimen huoltoväleihin täällä
Tutustu pikapalopostien tarkastus- ja huoltoväleihin täällä
Katso video

Koulutus

Työpaikalla riski tulipalosta tai onnettomuustilanteesta saattaa syntyä työntekijöiden toimista. Inhimillisiä vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä varautumalla ja kouluttamalla työntekijöitä, opiskelijoita ja koululaisia.

Koulutuspalveluihimme kuuluvat monipuoliset kokonaisuudet, alkusammutuskoulutuksista tulityökursseihin ja Työturvallisuuskorttikoulutuksiin. Räätälöimme palveluita myös yrityksille ja oppilaitoksille. Tutustu, ota yhteyttä ja kysy!

Tarjoamme konsultointia palo­turval­lisuus­asioissa. Asian­tuntijamme ovat korkeasti koulutet­tuja yritys­turval­lisuuden tai pelastus­alan tutkinnon suorittaneita henkilöitä (palo­päällystö­tutkinto, insinööri AMK tai turvallisuus­alan trade­nomi). Konsul­tointi­palve­luihimme kuuluvat muun muassa yrityksen sisäiset palotarkastukset, paloturvallisuusauditoinnit, poistumissuunnitelmat sekä laajemmat turvallisuusselvitykset.

 

Katso video